ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

มจธ. ร่วมกับ SEAC เปิดตัว “ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” จับมือกันเดินหน้า เพื่อยกระดับและสร้าง “กำลังคนคุณภาพ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ เอสอีเอซี (SEAC) เปิดตัว “ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” จับมือกันเดินหน้า เพื่อยกระดับและสร้าง “กำลังคนคุณภาพ” สู่ตลาดแรงงานไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยทั้งสองสถาบันจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (non-degree programs) ที่ผสมผสานทั้งทักษะด้าน Hard Skills และ Hyper-Relevant Skills สร้างกำลังคนให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานผ่านการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่คล่องตัวมากขึ้น สอดรับกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนใจสามารถร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ในการนำพาประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และคุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้อง The Garage ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน SEAC  อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) อาคาร 2 ชั้น 2