ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

Productivity Awareness : จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ 2 เม.ย.63 [อบรมผ่าน Facebook Live]

สร้างจิตสำนึกที่ดี ตระหนักในการเพิ่มผลิตภาพ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ที่ดูได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สนับสนุนการลดการแพร่ระบาด COVID-19

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 9.00 – 15.00 น.

ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ftpi.or.th/event/33697

ในสภาวะที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอบด้าน ส่งผลให้การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการปรับตัวด้วยการดำเนินงานที่มีผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ รวมทั้งกระบวนการทำงาน จำเป็นต้องอาศัย ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ องค์กรจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ทั้งทางด้านความรู้ความเข้าใจ การสร้างจิตสำนึกที่ดี รวมถึงความตระหนักในด้านผลิตภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การแสวงหาแนวทางปรับปรุงและสร้างสรรค์ สิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นเสมอ อันเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

หัวข้อบรรยาย

Productivity & Business Game


  • หลักการพื้นฐานด้านการเพิ่มผลิตภาพ เชื่อมโยงสู่แนวคิดธุรกิจ
  • แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพในชีวิตประจำวัน และการทำงาน
  • ทัศนคติเชิงบวก พื้นฐานสำคัญสำหรับการเพิ่มผลิตภาพ
  • ความตระหนักเรื่องความสูญเปล่า
  • องค์ประกอบการเพิ่มผลิตภาพองค์กรProductivity Basic Tools & Techniques


  • ความสำคัญและแนวคิดของการปรับปรุงงานสู่การเพิ่ม ผลิตภาพองค์กร
  • เครื่องมือพื้นฐานและเทคนิคด้านการเพิ่มผลิตภาพ
  • แนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพิ่มผลิตภาพองค์กรอบรมผ่าน Facebook Group : สามารถรับชมย้อนหลังได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เรียนจบรับใบรับรอง (Certificate) และชมย้อนหลังได้ 10 วัน

ราคา 1,800 บาท (รวม Vat) / คน

ติดต่อสอบถาม แผนกบริการฝึกอบรม
- โทร.02-619-5500 ต่อ 451-456
- Email: training@ftpi.or.th