ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาฯ

หลักสูตรอบรม นายหน้า RE131

          สถาบันฝึกอบรมอสังหาฯ มืออาชีพ
          มีสิทธิ์สอบ
          - ใบอนุญาตนายหน้ารับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
          - คุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

          หัวข้ออบรม
          - แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
          - แนวโน้มประเภทโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเติบโต ฯลฯ
          - การเงินสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
          - ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุนเพื่อซื้ออสังหาฯ ของผู้ซื้อ (ดอกเบี้ย-เงินเฟ้อ-มูลค่าในอนาคต / การคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนซื้ออสังหาฯ สำหรับผู้ซื้อเพื่อการอยู่อาศัย – ให้เช่า)
          - ศิลปะเทคนิคการหาสินค้ามาขาย และ ความสำคัญของพื้นที่
          - การขายและการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ
          - ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และเทคนิคการขายทรัพย์มือสอง
          - การจัดหาและจัดระบบทรัพย์เพื่อการขาย ขั้นตอนและวิธีการการขายทรัพย์มือสอง การอ่านและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อ
          - เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า
          - การขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ: แนวทางการขายและเทคนิคปิดการขาย ข้อพึงระวังในการขายให้ชาวต่างชาติ
          - เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สินและการวิเคราะห์ทำเลสำหรับนายหน้า
          - วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า ตัวอย่างมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่พึงสังวร
          - การทำสัญญาจะซื้อ-จะขายอสังหาริมทรัพย์
          - วิธีการจะทำสัญญาและตัวอย่างสัญญา ข้อพึงระวังในการทำสัญญา
          - ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
          - CSR และ จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ
          - มอบวุฒิบัตร/ปิดการอบรม
          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>> https://www.trebs.ac.th/th/25/RE131