ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาฯ

นายหน้าอสังหาฯ เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า รุ่นที่ 51, วันศุกร์ที่ 11 – อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 – 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

          กลุ่มผู้สนใจ: อาชีพนายหน้า นายหน้าขายบ้าน นายหน้าขายที่ดิน
          มีสิทธิ์สอบ :
          - ใบอนุญาตนายหน้ารับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
          - คุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
          กลุ่มผู้สนใจ : เจ้าของ, ผู้บริหาร โครงการ, ฝ่ายสินเชื่อสถาบันการเงิน, ผู้บริการจัดการด้านการเงิน, Business Development
          คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
หัวข้อการอบรม :
          - แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
          - แนวโน้มประเภทโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเติบโต ฯลฯ
          - การเงินสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
          - ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุนเพื่อซื้ออสังหาฯ ของผู้ซื้อ (ดอกเบี้ย-เงินเฟ้อ-มูลค่าในอนาคต / การคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนซื้ออสังหาฯ สำหรับผู้ซื้อเพื่อการอยู่อาศัย – ให้เช่า)
          - ศิลปะเทคนิคการหาสินค้ามาขาย และ ความสำคัญของพื้นที่
          - การขายและการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ
          - ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และเทคนิคการขายทรัพย์มือสอง
          - การจัดหาและจัดระบบทรัพย์เพื่อการขาย ขั้นตอนและวิธีการการขายทรัพย์มือสอง การอ่านและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อ
          - เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า
          - การขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ: แนวทางการขายและเทคนิคปิดการขาย ข้อพึงระวังในการขายให้ชาวต่างชาติ
          - เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สินและการวิเคราะห์ทำเลสำหรับนายหน้า
          - วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า ตัวอย่างมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่พึงสังวร
          - การทำสัญญาจะซื้อ-จะขายอสังหาริมทรัพย์
          - วิธีการจะทำสัญญาและตัวอย่างสัญญา ข้อพึงระวังในการทำสัญญา
          - ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
          - CSR และ จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ
          - มอบวุฒิบัตร/ปิดการอบรม
          * ขั้นตอนการอนุมัติการสมัครสมาชิก บัตรตัวแทนนายหน้า ที่รับรองโดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
การสอบบัตรตัวแทนนายหน้า เพื่อทำให้คุณน่าเชื่อถือ ในอาชีพนายหน้าอสังหาฯ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในสังกัดหน่วยงานใด
          * ผู้สมัครสมาชิกวิสามัญบุคคลธรรมดา ต้องกรอกใบสมัครสมาชิกและใบสมัครสอบ
          - พร้อมชำระค่าบำรุงสมาคมฯ 1,000 บาท
          - ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท
          - ค่าสมัครสอบ 200 บาท
          - ค่าคู่มือสอบ 100 บาท
          - ค่าบัตรสมาชิก 300 บาท
          - ค่าสายคล้องคอ 100 บาท
          รวมทั้งหมด 2,200 บาท(สองพันสองร้อยบาทถ้วน)
          * ผู้สมัครสมาชิกสามัญนิติบุคคล ต้องกรอกใบสมัครสมาชิกและใบสมัครสอบ
          - พร้อมชำระค่าบำรุงสมาคมฯ 2,000 บาท
          - ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท
          - ค่าสมัครสอบ 200 บาท
          - ค่าคู่มือสอบ 100 บาท
          - ค่าบัตรสมาชิก 300 บาท
          - ค่าสายคล้องคอ 100 บาท
          รวมทั้งหมด 3,200 บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)
          ** สถานบันอบรมที่สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย รับรอง