ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาฯ

พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

          พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
          ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชน ในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วนั้น ส่งผลให้มีการโอนหน้าที่และอำนาจของหัวหน้าเขต นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ไปเป็นหน้าที่และอำนาจของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดและเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
          ดังนั้น ประชาชนที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ประเภท น.ส. 3 ก. และ น.ส. 3 หากประสงค์จะขอดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (โฉนดที่ดิน) รังวัดที่ดิน จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือธุรกรรมอื่นใด ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สามารถขอรับบริการได้ ณ พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาท้องที่ ซึ่งที่ดินตั้งอยู่
          ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายฝากสำหรับผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝาก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสามารถดูได้ที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ