ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กลุ่ม OSBIM โชว์ศักยภาพ เตรียมจัดตั้งสมาคม Thai BIM ยกระดับการพัฒนาคุณภาพวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่ระดับสากล

          กลุ่ม Open Source BIM (OSBIM) โชว์ศักยภาพเตรียมยกระดับคุณภาพวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่ระดับสากล ผนึกกำลังเตรียมจัดตั้ง " สมาคม Thai BIM " พร้อมเปิดตัว LOD Guideline ภายในงาน "Ready Player? BIM#3" เวทีแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นตลอดจนแนวทางปฏิบัติงานบนระบบ BIM ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นส่วนช่วยในการทำงานบนระบบ BIM ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชี้ให้ประโยชน์เกิดคุ้ม ควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างได้ดี โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สภาสถาปนิก สภาวิศวกร สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย บ.ไทยโอบายาชิ และ บ.ทีม คอนซัลติง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ฯ ร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้
          อุตสาหกรรมก่อสร้างและงานออกแบบของไทย ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานออกแบบรองรับเศรษฐกิจยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการปฏิรูปหรือปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยโฉมใหม่ทั้งระบบ เพื่อสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ทุกรูปแบบ และองค์กรเติบโตก้าวทันกระแสการพัฒนาของโลก เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่างชาติในปัจจุบันนี้ กำลังเปลี่ยนโฉมงานออกแบบใหม่ไปสู่ระบบ 3 มิติ ด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า "BIM" (Building Information Modeling)
          Open Source BIM (OSBIM) เป็นกลุ่มผู้ใช้งาน BIM (Building Information Modeling) ที่ประกอบด้วย สภาวิชาชีพออกแบบการก่อสร้าง ภาคการศึกษา ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนบริษัทออกแบบ ที่ตระหนึกถึงความสำคัญในการนำระบบ BIM มาใช้เพื่อตอบสนองความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจ โดยได้รวมตัวกันจัดงาน "Ready Player? BIM#3" ในครั้งนี้ เป็นการสร้างโอกาสในการพบปะและรวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือของผู้คนในแวดวงวิชาชีพ ทั้งผลักดันให้เกิดการนำเสนอร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำระบบ BIM ซึ่ง BIM เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในวงการก่อสร้างตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงการก่อสร้างอาคารช่วยให้ข้อมูลของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาควบคุมกระบวนการต่างๆ ระบบจะสร้างแบบจำลองเสมือนของอาคารที่แม่นยำอย่างน้อยหนึ่งแบบจำลองแบบดิจิทัล อย่างการออกแบบ การเขียนแบบ การคำนวณโครงสร้าง การประมาณราคา การจัดซื้อ รวมไปถึงการวางแผนงานต่างๆของอาคาร และถูกต้องตรงกันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องโดยตรงกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยในระบบเศรษฐกิจ THAILAND 4.0 ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
          อนึ่ง ปัจจุบันเทคโนโลยี BIM เข้ามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการออกแบบก่อสร้างมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก เข้าสู่การทำงานที่มากกว่า 3 มิติ ซึ่งมีจุดเด่น และข้อดีที่เป็นประโยชน์ต่อ สถาปนิก, บริษัทออกแบบ, เจ้าของโครงการ, วิศวกร หรือผู้รับเหมา มากมาย