ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาฯ

หลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker) (รุ่น 11 -2561)

          หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ จัดโดยบริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ผู้ผ่านการอบรมจาก เอสเตท คอร์นเนอร์ สามารถสมัครสอบบัตรตัวแทนนายหน้ากับสมาคมฯได้
          ระยะเวลา: อบรม 3 วัน 
          วันพฤหัสบดี ที่ 8 - วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น.-17.00 น. 
          บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ผู้ให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

          วัตถุประสงค์เพื่อ
          – เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เข้าอบรม ให้เข้าใจและตระหนักถึง จรรยาบรรณในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมอาชีพในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
          – เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในขอบเขตและขั้นตอนการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
          – เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ
          – เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ

          เนื้อหาหลักสูตร / หัวข้อบรรยาย
          1.ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
          2.ขั้นตอนการทำงานของตัวแทนนายหน้าและค่าตอบแทนในธุรกิจ
          3.จรรยาบรรณและสิทธิหน้าที่ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
          4.ความรู้เรื่องผังเมืองเบื้องต้น
          5.เอกสารสิทธิ์/โฉนด
          6.กฎหมายที่นายหน้าควรรู้
          7.การทำ Farming และการหาอสังหาริมทรัพย์ฝากขาย
          8.สัญญารับฝากขายประเภทต่างๆ
          9.ขั้นตอนการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์
          10.เทคนิคการขาย และช่องทางการขาย
          11.การเตรียมความพร้อมในการเข้าพบลูกค้า, การนำเสนอ, การสนทนาและตอบข้อโต้แย้ง
          12.การตลาดประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพ การสร้างภาพเคลื่อนไหว
          13.การเจรจาต่อรองและปิดการขายอสังหาริมทรัพย์
          14.การคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์และการทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์
          15.ความรู้เรื่องการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
          16.การศึกษาศักยภาพอสังหาริมทรัพย์
          17.การคำนวณมูลค่าผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Rental Yield)
          18.เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

          วิทยากร
          ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงด้านธุรกิจ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

          การวัดและประเมินผล
          1.การทดสอบหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม
          2.การประเมินผลการฝึกอบรม

          สถานที่อบรม
          ห้องอบรม บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด อาคาร GOT ชั้น 3 ซอยรัชดาภิเษก 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ

          ผู้เข้าอบรม ต่อรุ่น
          รุ่นละ 30 ท่าน
          ค่าลงทะเบียนอบรม
          ราคาพิเศษ 5,500 บาท ( ไม่รวม VAT ) (รวมอาหารกลางวัน 3 มื้อและอาหารว่าง)
          >> ช่องทางการชำระเงิน 

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
          บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด
          โทร 02-586-9911 , 098-247-9041
          Email : estate.training99@gmail.com
          Line ID : @estatecorner
          Facebook : estatecorner9
          www.estatecorneragency.com
          ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง