ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ อบต. ปลวกแดง ในโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบ

          บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ และบำบัดน้ำเสีย 
          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "Clean Water for Planet" ซึ่งเป็นนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบ โดยใช้ระบบบึงประดิษฐ์สำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชนในเขต พื้นที่อบต.ปลวกแดง โดยบริษัทจะให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ในการออกแบบก่อสร้างและสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) ที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ในอัตรา 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมทั้งจะสนับสนุนบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปีหลังจากที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
          ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์เป็นระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพที่ใช้พืชและจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเสียที่ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป นำมาใช้ในนิคมอุตสาหกรรมของเหมราช เป็นระบบซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าใช่จ่ายในการดำเนินการต่ำและมีรูปแบบที่สวยงาม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยภายหลังจากการก่อสร้างระบบบึงประดิษฐ์แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานด้านการจัดการน้ำเสีย ของอบต. ปลวกแดง จะได้รับถ่ายทอดประสบการณ์ตลอดทั้งวิธีการเดินระบบฯ จากวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเมื่อผ่านการอบรมเรียนรู้ผ่านการดำเนินการจริงในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด เพื่อการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียต่าง ๆ ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้ศึกษาและนำไปใช้ต่อไป 
          นอกจากนั้น ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น และอบต. ปลวกแดง จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย ตลอดจนปลูกฝังให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
          นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และการลงทุนต่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการและการบำบัดน้ำเสียแก่คนในชุมชน ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการบำบัดน้ำเสียมาอย่างต่อเนื่อง และเราภาคภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชน" 
          นายสาคร อาจรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง กล่าวว่า "เรามีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครั้งนี้ การได้รับการสนับสนุนระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้งานได้จริงในพื้นที่ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนจะช่วยให้ท้องถิ่นมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของเราจะได้เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำเสียตลอดจนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในนิคมอุตสาหกรรม เราเชื่อมั่นว่าจะได้รับประโยชน์มากมายจากประสบการณ์ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป และช่วยให้เราสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดในการดำเนินการของ อบต. โดยเฉพาะด้านการจัดการน้ำเสียซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรองรับการพัฒนาพื้นที่ชุมชนในเขต อบต. ปลวกแดงในอนาคต" 
          บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้ให้บริการสาธารณูปโภคด้านน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรม ภายใต้พัฒนาและบริหารงานของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมจำนวน 9 แห่ง บนเนื้อที่กว่า 46,000 ไร่ ในจังหวัดระยอง ชลบุรี และสระบุรี รวมทั้งการให้บริการน้ำดิบ น้ำประปา และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีกำลังการผลิตต่อปีอยู่ที่ 60 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้ปีละ 36.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
          ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ "บึงประดิษฐ์" เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเหมราชฯ กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางชีวภาพมาปรับใช้ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติ และเหมาะกับการดำเนินงานทั้งในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชน ระบบบึงประดิษฐ์ถือเป็นระบบการบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ และช่วยลดการใช้พลังงานได้อีกด้วย
เกี่ยวกับ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป และบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
          บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน ในเครือบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย ปัจจุบัน เหมราชฯ มีนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 9+ แห่ง มีที่ดินรวม 46,434 ไร่ (18,574 เอเคอร์ หรือ 7,429 เฮกตาร์) และโรงงานสำเร็จรูปและโลจิสติกส์พาร์ครวมพื้นที่ 875,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยลูกค้ากลุ่มยานยนต์ ปิโตรเคมี และอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 700 ราย โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ประกอบการทางด้านกลุ่มยานยนต์จำนวน 239 ราย และมีสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจยานยนต์จำนวน 361 รายการ สัญญาซื้อที่ดินและเช่าโรงงานรวม 1,055 สัญญา คิดเป็นเงินลงทุนของลูกค้ามูลค่าราว 29,500 ล้านเหรียญสหรัฐ
          ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ผู้นำอันดับหนึ่งในการให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมของไทย
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปมีความมุ่งมั่นในการก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการอันดับหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทมีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านโลจิสติกส์ และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และบริการโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม
ธุรกิจของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย
          กลุ่มธุรกิจพัฒนาโลจิสติกส์ มุ่งให้บริการศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้าและโรงงานแบบ Built-to-Suit แบบพรีเมียม แก่ลูกค้า โดยบริษัทเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการสร้างอาคารอุตสาหกรรมแบบ Built-to-Suit มาตั้งแต่ปี 2546 โดยปัจจุบันมีพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานแบบ Built-to-Suit รวมทั้งสิ้นกว่า 2.1 ล้านตารางเมตร บนทำเลที่ตั้งในจุดยุทธศาสตร์กว่า 19 แห่งทั่วประเทศ
กลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ในฐานะผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมคุณภาพระดับโลก มีทั้งโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คลัสเตอร์อุตสาหกรรม และบริการด้านอุตสาหกรรม ปัจจุบัน บริษัทมีนิคมอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 
          9+ แห่งในจังหวัดระยอง ชลบุรี ในระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และสระบุรี บนพื้นที่กว่า 46,000 ไร่
กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า ในฐานะผู้ให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงการร่วมลงทุนด้านไฟฟ้ากับผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าชั้นนำของโลก โดยมีกำลังการผลิตน้ำโดยประมาณ 96 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์รวม 478.4 เมกะวัตต์ 
          กลุ่มธุรกิจดิจิทัล ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปมีบริการดาต้าโซลูชั่น และดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างครบครัน รวมถึง การลงทุนด้านดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจเชิงอัจฉริยะของลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ 
          เว็บไซต์: www.wha-group.com และ www.wha-industrialestate.com