ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ มอบเกียรติบัตร แห่งรอยยิ้มและความดีให้เหล่าคนดังและนักแสดง

          เหล่าคนดังเข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรจาก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน ขอบคุณผู้มอบชีวิตใหม่ให้เด็กและเยาวชน ณ โรงแรม Holiday Inn สุขุมวิท 22 โดยภายในกิจกรรมได้มีการเปิดตัวโครงการ "อาหารเช้าเพื่อน้องชายแดนใต้" ชมผลงานการประกวดวาดภาพของเด็กๆ ในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ กับเด็ก ซี.ซี.เอฟ." สมทบทุนโครงการอาหารเช้าเพื่อน้องชายแดนใต้ ซึ่งได้รับเกียรติตัดสินภาพวาดโดย คุณป๋วย "ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ" ภายในงานมีนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของโครงการนักธุรกิจพอเพียง โครงการที่มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้นักเรียนมัธยม โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิง สุมาลี จาติกวณิช ร่วมงาน และท่าน ดร วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ให้กับผู้สนับสนุน อาทิ เช่น คุณพอล ภัทรพล ศิลปาจารย์ หมอก้อง สรวิชญ์ คุณจิ๊บ วสุ แสงสิงแก้ว คุณโป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ คุณป๋วย ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ คุณดาว ณัฐธยาน์ ปางพุฒิพงศ์ คุณสุมาลี พันธ์อุทัยวัฒน์ และผู้สนับสนุนอีกมากมายที่ให้เกียรติมาร่วมงาน
          โดย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ร่วมกับกองทัพอากาศ บีทีเอส พิพิธภัณฑ์เด็ก เมืองโบราณ และท้องฟ้าจำลอง คืนรอยยิ้มให้น้องภาคใต้ พาเด็ก 88 คน จาก 4 จังหวัดภาคใต้ขึ้นเครื่อง C-130 มาท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในกรุงเทพฯ เปิดโลกทัศน์ของเด็ก พร้อมร่วมกิจกรรมขอบคุณผู้อุปการะของมูลนิธิฯ 13 พ.ค. มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จัดกิจกรรมเพื่อบรรเทาจิตใจ และคืนรอยยิ้มให้เด็ก เยาวชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกว่า 13 ปีที่ผ่านมา เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนมากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ ไม่สงบในภาคใต้ บางส่วนเป็นเหยื่อของความรุนแรงโดยตรง และบางส่วนต้องกลายเป็นเด็กกำพร้า ขณะเดียวกัน เหตุการณ์ความไม่สงบยังส่งกระทบต่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กในพื้นที่อย่างมาก จากการที่โรงเรียนไปสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ครบถ้วนหลักสูตร ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้จัดโครงการคืนรอยยิ้มให้น้องๆ ชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2554 มีการให้ทุนเด็กที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเด็กที่เป็นเหยื่อความรุนแรงโดยตรง และยังมีกิจกรรมภายใต้โครงการเพื่อบรรเทาจิตใจเด็ก เช่น โครงการศิลปะบำบัด หรือโครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน และอบรมครูของโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ของเด็ก และเพื่อปลอบโยน บรรเทาจิตใจของเด็ก เยาวชนที่บอบช้ำ มานาน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จึงร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่ 25 กองทัพอากาศ รถไฟฟ้าบีทีเอส เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เด็ก ท้องฟ้าจำลอง ภายใต้การสนับสนุน ของผู้อุปการะเด็กพาเด็กจากจังหวัดภาคใต้จำนวน 88 คนขึ้นเครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศ จากท่าอากาศยาน จังหวัดปัตตานี เดินทางมายังจังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11 – 14 พ.ค. 2561 โดยเป็นเด็กจาก จ.ปัตตานี 12 คน จ.ยะลา 4 คน จ.สตูล 26 คน จ.นราธิวาส 46 คน รวมเป็น 88 คน น้องๆ จากภาคใต้ได้เก็บประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนชั้นนำ ได้แก่พิพิธภัณฑ์เด็ก ท้องฟ้าจำลอง เมืองโบราณ โดยได้ดีเจอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล จากกรีนเวฟมาพาน้องเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เด็ก และ ยังได้การอนุเคราะห์จาก บีทีเอส ให้เด็กๆ ได้ใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกและให้เด็ก ๆ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การขึ้นรถไฟฟ้าครั้งแรก นอกจากนั้น เด็กๆ จะได้มีโอกาสพบผู้อุปการะเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความใกล้ชิด ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การให้จากผู้อุปการะ รวมถึงเด็กๆ จะได้ไปร่วมงานขอบคุณผู้อุปการะของมูลนิธิ ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท 22 เพื่อให้ได้ผู้อุปการะได้เห็นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ควรได้รับการดูแลและใส่ใจร่วมมอบ โอกาส รอยยิ้ม ความสุข และอนาคตให้น้องๆที่ด้อยโอกาส เพราะเด็กทุกคนคืออนาคตของชาติ