ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

ราช กรุ๊ป แจ้งโรงไฟฟ้าเซเปียน-เซน้ำน้อย เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์วันนี้

          บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยวันนี้ว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย กำลังผลิตติดตั้ง 410 เมกะวัตต์ ในสปป.ลาว ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วน 25% ได้เดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ แล้วในวันนี้ (6 ธันวาคม 2562) โรงไฟฟ้าแห่งนี้จะผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายปีละประมาณ 1,804 กิกะวัตต์ชั่วโมง หรือ ล้านหน่วย โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าลาว (Electricite Du Laos: EDL) เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้า 
          นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โรงไฟฟ้า เซเปียน-เซน้ำน้อย มีกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 396 เมกะวัตต์ โดย 354 เมกะวัตต์ หรือ 1,575 ล้านหน่วย ผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 27 ปี และกำลังผลิตอีก 42 เมกะวัตต์ หรือ 229 ล้านหน่วย ผลิตจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าลาว โครงการนี้พัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระหว่างรัฐบาลไทยและสปป. ลาว โดยมีบริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน้ำน้อย จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานโครงการ ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างผู้ลงทุนเกาหลีใต้ ไทย และสปป.ลาว 
          "นับจากเหตุการณ์สะเทือนใจเมื่อปีที่แล้ว ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ทุ่มเทความพยายามแก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ ในขณะที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งได้ควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ให้เดินหน้าแล้วเสร็จ นอกจากนี้เพื่อลดผลกระทบแก่ผู้มีส่วนได้เสียส่วนหนึ่ง การฟื้นฟูและเยียวยา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมก็ทำคู่ขนานกันไปจนคืบหน้าเป็นรูปธรรม และยังมีเป้าหมายดำเนินการแผนฟื้นฟูระยะยาวให้สำเร็จในปี 2564 จากนั้นก็จะสานต่อการพัฒนาชุมชน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป บริษัทฯ ยังพร้อมสนับสนุนนโยบายแบตเตอรี่แห่งเอเชียของสปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่า โรงไฟฟ้าเซเปียน-เซน้ำน้อย จะช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศได้ในระยะยาว" นายกิจจา กล่าว 
          โรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย ตั้งอยู่ในแขวงจำปาสัก และแขวงอัตตะปือ สปป. ลาว พัฒนาและดำเนินงานโดยบริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน้ำน้อย จำกัด ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 4 ราย ได้แก่ SK Engineering & Construction Company Limited ถือหุ้น (26%), Korea Western Power Company Limited (25%), รัฐวิสาหกิจลาว (24%) และ RATCH (25%) ไฟฟ้าที่ผลิตจำหน่ายให้ กฟผ. จะส่งผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500 กิโลโวลต์จากสถานีไฟฟ้าปากเซ สปป.ลาว โดยระยะแรกจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบ 230 กิโลโวลต์ มายังสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี 3 เพื่อมาเสริมระบบไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          ข้อมูลโดยสังเขป บมจ. ราช กรุ๊ป
          บมจ. ราช กรุ๊ป (เดิมชื่อ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2543 มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 14,500 ล้านบาท มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 45% บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้ง โดยลงทุนถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การลงทุนมุ่งเน้นธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก ต่อมาได้ขยายการลงทุนสู่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและพลังงาน ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนโครงการต่างๆ ใน 5 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สปป.ลาว ออสเตรเลีย จีน และอินโดนีเซีย ประเทศไทยถือเป็นฐานประกอบธุรกิจหลัก สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ratch.co.th