ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

พพ.ผุดโปรแกรม BEC ดึงวิศวกร-สถาปานิกร่วมใช้ รับกฏบังคับอาคารใหม่ต้องประหยัดพลังงานปี’62

          "พพ." ผุดโปรแกรม BEC เวอร์ชั่นใหม่เร่งเปิดอบรมให้สถาปนิก วิศวกร และบุคคลทั่วไปใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการตรวจและประเมินการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานรองรับกฏใหม่ที่จะประเดิมนำร่องบังคับใช้กับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง 9 ประเภทขนาดพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปต้องออกแบบให้ประหยัดพลังงานเริ่มตั้งแต่ปี 2562 นี้ พบสถาปนิก วิศวกร เข้าร่วมฝึกอบรมคึกคัก
          นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ พพ.ได้เปิดอบรมโปรแกรมมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Code : BEC) หรือ BEC New Version ระบบ Web-based ให้กับสถาปนิก วิศวกร และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าใช้งานป้อนข้อมูล ประมวลผล แสดงผลรายงาน และการตรวจประเมินแบบอาคารของผู้คำนวณค่าการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้เพื่อรองรับกฏกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ BEC ที่กำหนดให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง 9 ประเภทอาคารด้แก่ 1) สำนักงาน 2) โรงแรม 3) โรงพยาบาล 4) ศูนย์การค้า 5) โรงมหรสพ 6) สถานบริการ 7) อาคารชุมนุมคน 8) อาคารชุด และ 9) สถานศึกษาซึ่งจะนำร่องอาคารที่พื้นที่ขนาดตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปในปี 2562 นี้
ทั้งนี้ ระบบ Web-based เป็นระบบบริหารส่วนกลาง (Administration) เพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้งานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องด้านพลังงานมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้สะดวก รวดเร็วที่มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัยพร้อมให้บริการอย่างครบวงจร เช่น ระบบการเข้าโปรแกรม ระบบการช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบการแจ้งเตือน ระบบความปลอดภัย ระบบรองรับผู้ใช้งานประมาณมาก ระบบรองรับหลายภาษา และระบบการแสดงผลบนมือถือ ซึ่งความสามารถของโปรแกรมดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับการตรวจสอบค่าการอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบออนไลน์ที่ทันสมัยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีให้ผู้ใช้งานด้านพลังงานในยุคปัจจุบันสามารถค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบอาคารการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน BEC ได้อย่างแท้จริง
          อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าว พพ.ได้ดำเนินการจัดอบรมมาอย่างต่อเนื่องแล้ว จำนวน 2 ครั้ง มีผู้ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน อาทิ วิศวกร สถาปนิก เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก และมั่นใจว่าการจัดทำโปแกรม BEC ทางออนไลน์จะช่วยให้กลุ่มดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญสามารถออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและสามารถส่งเสริมการสร้างอาคารประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพลดใช้พลังงานของประเทศได้ ร้อยละ30 ภายในปี 2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงานประเทศ EEP 2015
"โปรแกรมดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกในการตรวจและประเมินการออกแบบอาคาร ว่าเป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดหรือไม่ รวมทั้งช่วยสถาปนิก/วิศวกร ในการกำหนดแบบอาคารให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน โดยนำค่าต่างๆที่จำเป็นป้อนลงในโปรแกรม เช่น ชนิดของวัสดุก่อสร้าง กรอบอาคารที่ใช้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อใช้ในการตรวจและประเมินโดยมีขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม BEC เริ่มจากการตั้งชื่อของอาคาร / โปรเจคที่ต้องการตรวจประเมิน ซึ่งในโปรแกรมจะแบ่งกลุ่มประเภทของอาคารตามเกณฑ์ออกแบบตามกฎกระทรวงฯ เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. อาคารสถานศึกษา อาคารสำนักงาน : Office & School 2. โรงมหรสพ สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า อาคารชุมนุมคน: Department Store 3. โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด :Hotel & Hospital " นายยงยุทธกล่าว