ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

กองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

          กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดย สานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่ม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน และประจาปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนประจาปี
          ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และในฐานะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เปิด รับคาขอการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนประจาปี 2561 (เพิ่มเติม) ในวงเงิน 5,200 ล้านบาท ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สาหรับดาเนินงานโครงการพลังงานทดแทนเพื่อลดความเลื่อมลาในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบสื่อสารทางไกลของ โรงเรียนในพื นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนในชนบท) และพลังงานทดแทนในระบบสูบ นาเพื่อลดต้นทุนด้านเกษตรในระดับชุมชน (ระบบสูบนาพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร) พร้อมทั งเปิดรับคาของบประมาณ จากกองทุนประจาปี 2562 ในวงเงิน 10,448 ล้านบาท ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEDP) และ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)
          การสนับสนุนทุนดาเนินโครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากาไรประสงค์จะศึกษาวิจัยในการพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน ทดแทน โดยมีเป้าหมายนาไปใช้ได้จริง เกิดประโยชน์กับส่วนรวมและประเทศชาติ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ได้ตั งแต่วันนี ถึง 10 สิงหาคม 2561 และประจาปีงบประมาณ 2562 ตั งแต่วันนี ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอโครงการโดยมีคุณสมบัติ เป็นหน่วยงาน ราชการ ที่เป็นนิติบุคคลหรือองค์กรไม่แสวงหากาไรขั นตอน : 
          1.ศึกษารายละเอียดจากคู่มือ www.enconfund.go.th/content/ รวมยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนฯ202561.pdf www.enconfund.go.th/images/Banner/split/manual.pdf
          2. ลงทะเบียนเพื่อรับ Username (ในนามของหน่วยงาน) สาหรับยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ http://project.enconfund.go.th/