ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

ภาพข่าว: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ รับรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) เชิดชูสำนักงานสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ในระดับประเทศ โดยมี ดร.ธนพงศ์ ดวงมณี วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ซ้าย) เป็นตัวแทนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เข้ารับรางวัลจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขวา) รางวัลดังกล่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้จัดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ Green Growth เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นับเป็น "ต้นแบบ" องค์กรรักษาสิ่งแวดล้อมที่ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จนนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยนำหลักปรัชญาการพัฒนาจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ว่า การพัฒนาคนให้ได้อย่างยั่งยืน ต้องพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันมาใช้ในการดำเนินงาน