ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

GPSC รับโล่รางวัล รับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco factory)

นายไพฑูรย์ เอมนิล ผู้จัดการปฏิบัติการผลิต บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.เข้ารับโล่เกียรติยศ พร้อมประกาศเกียรติคุณโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco factory) ประจำปี พ.ศ. 2563 โดย GPSC รับ 4 รางวัล สำหรับโรงไฟฟ้า 4 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าศรีราชา จ.ชลบุรี และศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1, 2 และ 3 จ.ระยอง ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 ECO Innovation Forum 2020 โดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ทั้งนี้ พิธีดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้อง GH 201-202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ