ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจับมือเอคเซนเชอร์ร่วมยกระดับทักษะดิจิทัลให้บุคคลากร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้บริการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทย กฟภ. ได้ปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถเป็น ผู้ให้บริการไฟฟ้าชั้นนำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในประเทศไทย โดยดำเนินการไปแล้วหลายด้าน โดยมีพันธมิตรในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมร่วมด้วย

หนึ่งในพันธกิจของกฟภ. คือ การยกระดับพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้แก่พนักงาน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อจะได้ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า และให้มีความพร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมได้ โครงการหลักอันหนึ่ง ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรม (PEA Innovation Hub) ที่ได้ดึงความร่วมมือและศักยภาพต่าง ๆ ของพนักงานออกมาให้หลุดจากกรอบเดิม มาสู่สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เปิดกว้างและให้ความเพลิดเพลิน

กฟภ. ร่วมมือกับเอคเซนเชอร์ ซึ่งมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการสนับสนุนองค์กรชั้นนำทั่วโลกให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างประสบผลสำเร็จ และเข้ามาช่วยกฟภ. ในการยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัล พร้อมคิดค้นโซลูชันร่วมกัน เพื่อให้กฟภ. สามารถรับมือกับประเด็นปัญหาที่ท้าทายต่าง ๆ ในโลกปัจจุบันได้ ซึ่งรวมถึง

การเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลและเสริมสร้างความรู้ให้แก่พนักงานของกฟภ. ผ่านสถาบัน LEAP ของ เอคเซนเชอร์ ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุด และเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำเกี่ยวกับเคล็ดลับความสำเร็จในโลกดิจิทัล

การฝึกอบรมบุคลากรหลักของศูนย์นวัตกรรม กฟภ. ช่วยพัฒนาโนว์ฮาวด้านดิจิทัลและนำแนวทางการทำงานแบบอไจล์ไปปรับใช้ได้

นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับกฟภ. ในการนำระบบการคิดเชิงออกแบบและแนวทางอไจล์ไปใช้ในกระบวนการทำงานของธุรกิจ เพื่อช่วยพัฒนาผลิตภาพและประสิทธิภาพได้

เอคเซนเชอร์ยังได้สนับสนุนกฟภ. ในการวางแผนโรดแม็ปด้านดิจิทัล และจัดตั้งสำนักงานดิจิทัล (digital office) เพื่อมุ่งให้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ประสบผลสำเร็จ และปรับองค์กรไปสู่การเป็น “Digital Utility” หรือ ผู้ให้บริการไฟฟ้าด้วยระบบดิจิทัลชั้นนำในประเทศไทยได้ภายในปี 2022

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า “วัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน การจะขับเคลื่อนวัฒนธรรมเช่นนี้และทำให้องค์กรมีความพร้อมรับอนาคตได้นั้น เราจะต้องเสริมความแข็งแกร่งด้านความสามารถในการแข่งขัน โดยเริ่มที่พนักงาน ซึ่งปัจจุบันนี้ มีพนักงานกว่าร้อยคนที่ได้เข้าอบรมและพัฒนาทักษะกับสถาบัน LEAP โดยความร่วมมือกับ เอคเซนเชอร์ ซึ่งหวังว่าจะช่วยยกระดับทักษะหลักของพนักงานด้านดิจิทัล นวัตกรรม และเทคโนโลยี ช่วยให้พนักงานกฟภ. สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการยกระดับคุณภาพบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า และช่วยให้การบริการไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงสุด”

นายนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “คนเป็นหัวใจหลักของการปรับองค์กรไปสู่ดิจิทัลให้สำเร็จ สำหรับทุก ๆ องค์กรในปัจจุบัน เอคเซนเชอร์สามารถนำความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและด้านอุตสาหกรรมระดับโลกมาช่วยพัฒนาทักษะ ภูมิความรู้ และแนวทางการทำงานใหม่ ๆ แก่กฟภ. เพื่อต่อยอดเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล ที่จะช่วยให้กฟภ. พัฒนานวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยได้ สำหรับสถาบัน LEAP ของเอคเซนเชอร์นั้น เป็นสถาบันที่เปิดกว้างต่อผู้ที่สนใจ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนมีประสบการณ์เรียนรู้ในโลกเสมือนจริง สามารถพัฒนาความรู้ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และสัมผัสแนวโน้มล่าสุดด้านไอทีและดิจิทัลอย่างใกล้ชิด เสริมทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพ และช่วยบ่มเพาะวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์ เอคเซนเชอร์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกจากกฟภ. ให้ทำหน้าที่นี้ ซึ่งทั้งกฟภ. และเอคเซนเชอร์ ต่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และมุ่งหวังอยากจะเห็นการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม”