ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ประกาศเกียรติคุณ นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560

          สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม มีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประเภททั่วไป แก่ นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

          คำประกาศเกียรติคุณ
          นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์
          ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
          สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประเภททั่วไป
          นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ อายุ 60 ปี จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ Master of Science in Fire Protection Engineering จาก Worcester Polytechnic Institute United State of America ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าอาคาร และผู้นำในการส่งเสริมรณรงค์ การดำเนินงานด้านมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารของประเทศ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงกฏหมายและมาตรฐานงานทางวิศวกรรม ร่วมกับสมาคมวิชาชีพและหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคมในช่องทางต่างๆเสมอมา มีผลงานออกแบบและให้คำปรึกษางานระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอัคคีภัยในโครงการที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศ อาทิ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ อาคารโรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์ศิริราช สถานีรถไฟฟ้า อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินภูเก็ต สนามบินมันดาเลย์ ประเทศเมียนมาห์ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และ อาคารขนาดใหญ่ที่สำคัญอีกหลายแห่ง เป็นต้น
          นายพิชญะ จันทราวัฒน์ มีความมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อสังคม ในการลดปัญหาและความสูญเสียจากอัคคีภัยในอาคารมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี จากการเป็นวิศวกรอาสาตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุเกิดเพลิงใหม้ในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ การรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอัคคีภัยพื้นฐานแก่ประชาชน โดยเฉพาะจากเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารหอพักนักเรียนหญิง ของสถานสงเคราะห์บ้านเด็กรวมใจ ตำบลเวียงป่าเป้า ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก โดยริเริ่มโครงการ "บ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดภัยจากอัคคีภัย" ในนามสภาวิศวกรและภาคีเครือข่าย โดยการเดินเท้าจากกรุงเทพฯ ถึง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อรณรงค์พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเชิงป้องกันอัคคีภัยสำหรับประชาชน ผู้นำชุมชน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตลอดระยะทางรวม 750 กิโลเมตร
          นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เป็นตัวอย่างของวิศวกรที่ได้มุ่งมั่นพัฒนางานวิชาการและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ด้านวิศวกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัยภายในอาคาร ตลอดจนความทุ่มเทในการพัฒนางานและบุคลากรทางวิศวกรรม และการแสดงออกในความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงมีมติมอบ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เป็นเกียรติประวัติสืบไป
          "เสียสละเวลาส่วนตัวบ้าง เพื่อสังคมวิศกรและงานพัฒนาประเทศ จะก้าวไปข้างหน้าได้ ทำงานป้องกันอัคคีภัยในอาคารให้ดีที่สุด สามารถช่วยชีวิตคน ก็ได้บุญแล้ว" นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์