ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

          พลเอก นายแพทย์สิงหา เสาวภาพ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
          ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้กล่าวรายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ ปัจจุบันดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาเป็นปีที่ ๒๔ มีหลักสูตรในระดับการศึกษาต่างๆ ทั้งสิ้นจำนวน ๒๐ หลักสูตร แบ่งเป็น ระดับประกาศนียบัตร ๑ หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ๑๕ หลักสูตร ระดับปริญญาโท ๒ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก ๒ หลักสูตร มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทุกระดับ จำนวน ๑๔,๕๐๐ คน จากวันนี้สู่อนาคตมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญเรื่องการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เป็นต้น รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้บัณฑิตนำไปต่อยอดการเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้
          มหาวิทยาลัยฯ ยังได้รับการยอมรับให้เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนวิสาหกิจของสังคมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP องค์กรชุมชน/กลุ่มอาชีพในชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ SMEs Startup และอื่นๆ ให้ก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
          จากนั้นพลเอก นายแพทย์สิงหา เสาวภาพ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งท่านเหล่านี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติ จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่
          ๑. พระปัญญานันทมุนี (ส.ณ.สุภโร) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร
          ๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ตัน สรี ดาโต๊ะ ดร. ซาเยด จาลาลูดิน บิน ซาเยด ซาลิม ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
          ๓. ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารกิจการการบิน
          โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งสิ้นกว่า ๖๐๐ คน


ติดต่อ:
n/a

หมวดข่าว: การศึกษา
คำค้น: พิธีประสาทปริญญาบัตร