ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

พิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้รับ ศิลปะศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมิศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ศิลปศาสตดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Global MBA จากเมืองมัณฑเลย์ และเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียร์ม่า อีก จำนวน 150 คน พร้อมกับผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิตอีกว่า 4000 คน เมื่อวันที่ 14 -15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย