ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ตามติดชีวิตเต็กสุดขอบ! เด็กสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม กับการเรียนรู้นอกห้องเรียน “เดินทาง สร้างแรงบันดาลใจ”

          ตามติดชีวิตเต็กสุดขอบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม กับการเรียนรู้สมัยใหม่ "Learning by Doing" ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จากการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ฝึกแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งสามารถสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
          สาขาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้สมัยใหม่ "สถาปัตย์เรียนรู้นอกห้องเรียน" ด้วยการนำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ที่ลงเรียนรายวิชาการออกแบบภายใน3 (IND215 interior Design 3) "เดินทางสร้างแรงบันดาลใจ" ลงพื้นที่ ณ อุทธยานประวัติศาสตร์ "กำแพงเพชร สุโขทัย และศรีสัชนาลัย" โดยมีจุดประสงค์หลักของโครงการ คือ การฝึกให้นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากสถานที่จริง ในการนำไปใช้ตอบโจทย์ Design project ในวิชาการออกแบบ
          สำหรับการลงศึกษายังพื้นที่ครั้งนี้ นักศึกษาจะได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ซึ่งได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ไล้หลีกพาล พร้อมด้วยอาจารย์ประจำวิชาทั้ง 3 House ซึ่งเป็นคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มาถ่ายทอดความรู้ โดยอาจารย์แต่ละ House ตั้งโจทย์ในการเรียนรู้เฉพาะด้าน
          - Human Center : ศึกษา Approch อาคาร และความสัมพันธ์ของมนุษย์และสภาพแวดล้อม
          - Haus of Aestetic&Theory : ศึกษาความงาม ร่องรอยที่ผ่านกาลเวลา (Tracing)
          - Coperate Identity : หา Inspiration เพื่อสร้าง Keyword สำหรับพัฒนาการออกแบบ
          นอกกจากนี้ Team อาจารย์ได้แทรกกิจกรรม เปิดภาพถ่ายจากการเก็บข้อมูล ดูภาพยนต์ รวมกลุ่มวิเคราะห์ วิจารณ์ ร่วมกัน เพื่อนำความรู้ ไปต่อยอดและพัฒนาการออกแบบต่อไป
          https://www.facebook.com/activeedge.spusoa/
          http://arch.spu.ac.th