ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 19

          ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 19 ประกาศผลรางวัลในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 โดยรางวัลชนะเลิศระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. แต่ละสาขา จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท และโอกาสศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ส่วนรางวัลที่ 2 และ 3 จะได้รับ โล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 30,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ
สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. รางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท และโอกาสศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ส่วนรางวัลที่ 2 และ 3 จะได้รับ โล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 15,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ
          รางวัลชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          ได้แก่ ผลงานเรื่อง ถุงเพาะเชื้อเห็ดย่อยสลายได้ (Bio-Plast Mushroom bag)
          สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
          วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
          เจ้าของผลงาน นายพร้อมพล พวงประโคน
          นายมนตรี อุดมฉวี
          อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์
          
          รางวัลชนะเลิศ สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระดับมัธยมปลาย/ปวช.
          ได้แก่ ผลงานเรื่อง Full jump rope
          สถานศึกษา โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
          เจ้าของผลงาน นายวุฒิภัทร พิชญะบุญญาภา
          นายเอกวุฒิ เรืองสง
          อาจารย์ที่ปรึกษา นางวะพี นาดอน
          หมายเหตุ : สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระดับปริญญาตรี/ปวส. ไม่มีรางวัลชนะเลิศ