ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ม.หอการค้าไทย มอบรางวัลนักศึกษาสหกิจดีเด่น ประจำปี 2562

          ผศ.ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เปิดการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
          ผลการประกวดฯ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
          รางวัลชนะเลิศ นายธนกฤต ประสิทธิ์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน หัวข้อผลงาน : สรุปผลงานการปฏิบัติงานสหกิจ ณ บริษัท พูนิก้า จำกัด ตำแหน่ง Video Editor Animator
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นางสาวรัตนฐิดา มาเกิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร หัวข้อโครงงาน : การจัดการการค้นหาสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาแผนผักและผลไม้ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาลาดกระบัง ตำแหน่ง Student Trainee Sales & Operation
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นางสาวพรสุดา อุดหนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร หัวข้อโครงงาน : ปรับปรุงความสะอาดในครัวให้ได้มาตรฐานระบบ GMP บริษัท สีฟ้าลุมพินี จำกัด ตำแหน่ง Cook Helper
ผลการประกวดฯ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ
          รางวัลชนะเลิศ นายกิตติกร คิ้วไธสง คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หัวข้อผลงาน : ธุรกิจ Digital New Content บริษัท เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Co-ordinator
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นางสาวสวิชฌา ทองมาก นางสาวอารียา ศรีพรหมมา และนางสาวอาทิตยา สุขจิต คณะบัญชี หัวข้อผลงาน : การ Implement ติดตั้งระบบ SDLC บริษัท แอ็คแทรนซิสเตมส์ จำกัด ตำแหน่ง Junior ERP Application Consultant
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นางสาวกิตติยา มณีสายทอง คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หัวข้อผลงาน : กระบวนการวางแผนการตลาดภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด ตำแหน่ง Movie Marketing Intern
          เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 10201