ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อธิบการดี สจล. คว้ารางวัล “2019 DX Leader for Thailand” สะท้อนบทบาทผู้นำสถาบันการศึกษาแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น

          สจล. ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทย จับมือมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นสถาบันการศึกษา 1 ใน 10 ภูมิภาคอาเซียนในปี 2563 
          
          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. ได้รับรางวัล "2019 DX Leader for Thailand" (ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) จาก IDC Asia/Pacific Digital Transformation Awards ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นรางวัลที่เชิดชูทางด้านการนำดิจิทัลเทคโนโลยีและดิสรัปทีฟเทคโนโลยีมาสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา ด้วยการนำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นสถาบันการศึกษา 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียนในปี 2563 
          ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาของไทย โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสู่ภาคการศึกษาของไทย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะนำการศึกษาของไทยในระดับมหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ยุคการศึกษา 4.0 ที่ต้องการเน้นวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียนในปี 2563 โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดหาโปรแกรมการศึกษาระดับโลก มุ่งเน้นกลุ่มงานค้นคว้าและวิจัยด้านนวัตกรรมใหม่ๆ โครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงคุณภาพชีวิตและความสามัคคี 
          ที่ผ่านมา สจล. ได้เปิดสาขาวิชาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ และวิศวกรรมหุ่นยนต์ รวมถึงการเปิดสอนคณะแพทยศาสตร์ ที่เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนด้วยแผนการเรียนที่เกี่ยวข้องและเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัลต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ที่ได้ร่วมกันจัดตั้งมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2561 ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย BHMS Switzerland เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) รวมถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Robert Gordon แห่งราชอาณาจักรอีกด้วย 
          สำหรับงานประกาศรางวัลระดับภูมิภาค IDC's Digital Transformation Summit จัดขึ้นที่ Raffles City Convention Centre ณ ประเทศสิงคโปร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8111 เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/kmitlofficial