ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

สจล. เปิดตัว “มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก” เฟ้นหาตัวตน….. สะท้อนแนวคิดการศึกษาดีที่สุดและไม่มีข้อจำกัดทุกช่วงวัย

          -สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ฉลองครบรอบ 60 ปี ภายใต้แนวคิด KMITL GO BEYOND THE LIMIT ไร้ขีดจำกัด จัดกิจกรรมวันเด็ก "Kids Day 2020" ร่วมสนุกกับกิจกรรมเสริมทักษะเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี จากคณะต่างๆ ของ สจล. อาทิ รถแข่งพลังลม, มหัศจรรย์เรื่องบินจำลอง, หุ่นยนต์แปรงสีฟัน, Mission to the moon, KMIDS Science & Robotics, จุดเริ่มต้นสู่นักโปรแกรมรุ่นจิ๋ว, นักจัดการตัวน้อย, คัพเค้กหรรษา, นักศิลป์ตัวน้อยกับนักสืบสัตว์น้ำ, Lego Robot, ภูเขาไฟจากสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋ว, โปรแกรมแบบสำรวจความสามารถและความสนใจของลูก เพื่อค้นหาตัวตนก่อนก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัวโครงการ "มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก" หรือ Kids University By KMITL พัฒนาศักยภาพเด็กทั้งในและนอกห้องเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของชาติที่ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัย เพื่อให้ได้รับทักษะที่เหมาะสมต่อการสร้างพัฒนาการที่ดีในการต่อยอดไปกับการจัดการศึกษาสมัยปัจจุบัน
          ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 60 ปี สจล. ในปี 2563 จึงถือโอกาสเปิดตัวโครงการ "มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก" หรือ Kids University By KMITL ไร้ขีดจำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ และได้รับทักษะที่เหมาะสมต่อการสร้างพัฒนาการที่ดี โดยเน้นไปที่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่กับการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ในด้านที่ 4 คือ Quality Education ซึ่งหมายถึงการรับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึงควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
          โครงการ "มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก" หรือ Kids University By KMITL จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ และได้รับทักษะที่เหมาะสมต่อการสร้างพัฒนาการที่ดี โดยเน้นไปที่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของชาติที่ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 4- 12 ปี เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และสามารถต่อยอดไปกับการจัดการศึกษาสมัยปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตรตามช่วงอายุ ได้แก่ หลักสูตร 1 การค้นหาความสามารถพิเศษ (Talent Finder) สำหรับเด็กเล็ก, หลักสูตรที่ 2 Online Master Class สำหรับทุกช่วงวัย, หลักสูตร 3 Short courses for transfer and credits collection in Credit Bank Program สำหรับมัธยมต้นและมัธยมปลาย และหลักสูตร 4 Short courses as Non-credit course (certification) สำหรับทุกช่วงวัย โดยช่วงแรกจะเปิดอบรมเฉพาะหลักสูตรที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 มกราคม จนถึง 22 กุมภาพันธ์ 2563 แบ่งเป็นการจัด 3 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงเช้าของวันเสาร์ ที่ 1, 15 และ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี ครั้งละไม่เกิน 100 คน ฐานละไม่เกิน 50 – 60 คน และจะแบ่งย่อยไปเรียนแต่ละกิจกรรม 15-20 คน
          นอกจากนี้ ผู้สมัครยังจะได้เข้าร่วมกิจกรรมจากคณะต่างๆ ของ สจล. ซึ่งแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ตามความถนัดของเด็ก อาทิ รถแข่งพลังลม (คณะวิศวกรรมศาสตร์), หุ่นยนต์แปรงสีฟัน (วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง), Mission to the moon (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ), KMIDS Science & Robotics (โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง), จุดเริ่มต้นสู่นักโปรแกรมรุ่นจิ๋ว (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ), นักจัดการตัวน้อย (คณะการบริหารและจัดการ), คัพเค้กหรรษา (คณะอุตสาหกรรมเกษตร), นักศิลป์ตัวน้อยกับนักสืบสัตว์น้ำ (คณะเทคโนโลยีการเกษตร), My Ambulance (คณะแพทยศาสตร์), สวนเสียง (วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต), มหัศจรรย์เครื่องบินจำลอง (วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ), ภูเขาไฟจากสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋ว (คณะวิทยาศาสตร์), โปรแกรมสำรวจแววความสามารถและความสนใจของลูก (วิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา) และ Lego Robot (สำนักบริกรคอมพิวเตอร์) ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ จากทั้งอาจารย์ นักวิจัย รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จาก สจล. ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          สำหรับแนวคิดการจัดทำโครงการดังกล่าว สจล. มีเป้าหมายเพื่อการจัดการศึกษาที่ดีที่สุดและไม่มีข้อจำกัดต่อคนทุกช่วงวัย (Best Education : No Limit of Education) ควบคู่กับการเป็นสถาบันที่สร้างสรรค์การเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ พัฒนาทักษะของผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ผ่านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบพิเศษ การพัฒนาเป็นหลักสูตรออนไลน์ การจัดอบรมระยะสั้น การได้รับประกาศนียบัตร หรือการได้รับสะสมเครดิต เพื่อต่อยอดการเรียนในสถาบันการศึกษาที่ตนเองสนใจ ซึ่งการจัดทำมหาวิทยาลัยเด็กเล็กยังสามารถสร้างเครือข่ายไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่ ทั้งนี้ โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประสบผลสำเร็จในหลายๆ ประเทศ และมีเครือข่ายทั่วโลก ปัจจุบันมีการขยายผลไปยังประเทศต่างๆ เช่น สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย จะเห็นได้จากมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเด็กทอยโทแลป (Teutolab) ณ มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ (Bielefeld University) ประเทศเยอรมนี 
          พร้อมกันนี้ สจล. ยังได้จัดกิจกรรมวันเด็ก "Kids Day 2020" โดยภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมแบ่งเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ การแสดงบนเวทีจากโรงเรียนต่างๆ ซุ้มกิจกรรมเล่นเกม อาทิ ปาเป้า เตะลูกโทษ บิงโกพาเพลิน ตักไข่มหัศจรรย์ โยนห่วงหรรษา ปาป๋องประลองความแม่น ซุ้มแจกของรางวัล ซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ ข้าวกระเพราไก่ไขเจียว โดนัท ไอศกรีม ซุ้มสมุดทำมือ ซุ้มทำดอกไม้ประดิษฐ์ ซุ้มพับเหรียญมงคล ซุ้มเช็คดวงกับอาจาร์เฮง ซุ้มทำขนมคัพเค้ก ซุ้มตรวจสุขภาพ และซุ้มตรวจวัดสายตา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามคุณลักษณะ จากโครงการ "มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก" มาให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกก่อนวันจัดงานจริง (โดยในปีนี้ได้ตั้งเป้าผู้ปกครองและเด็กที่จะมาร่วมงานกว่า 6,000 คน สูงกว่าปีก่อนที่มีผู้ร่วมงาน 3,000 คน) 
          สำหรับโครงการ "มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก" หรือ Kids University By KMITL มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ แบ่งออกเป็น 6 ช่วงอายุ ได้แก่ ช่วงที่ 1 อายุระหว่าง 4-6 ปี ดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ช่วงที่ 2 อายุระหว่าง 7-9 ปี ดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2563 ช่วงที่ 3 อายุระหว่าง 10-12 ปี ดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2563 ช่วงที่ 4 อายุระหว่าง 13-15 ปี ดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2563 ช่วงที่ 5 อายุระหว่าง 16-18 ปี ดำเนินงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2563 และช่วงที่ 6 อายุ 18 ปีขึ้นไป ดำเนินการะหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2563 ผู้ปกครองที่สนใจสามารถพาเด็กสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ภายในงานวันเด็ก ที่จัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2563 และช่องทางเว็บไซต์ http://kidsu.kmitl.co.th ณ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ (สจล.) รับจำนวนจำกัด 90-100 คน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล. เว็บไซต์ http://kidsu.kmitl.co.th, www.facebook.com/kidsUniversitybyKMITL และโทรศัพท์ 02-329-8220