ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ขอเรียนเชิญร่วมทำข่าวพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

          วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การกำกับและบริหารงานโดย "ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช" อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้เปิดดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๔๙ นับเป็นเวลา ๑๓ ปี บนเนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๖๗ ตารางวา ปัจจุบันมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๓๗๘ ไร่ ๒ งาน ๕๖.๕ ตารางวา โดยได้รวมพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบินโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เข้าเป็นพื้นที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตลอดระยะเวลา ๑๓ ปีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสามารถผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตได้นับ ๑๐,๐๐๐ ท่าน นับเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นอย่างยิ่ง
          ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรโดยมีบัณฑิตและมหาบัณฑิตแจ้งความจำนงเข้ารับประสาทปริญญาบัตรจำนวน ๒,๖๘๐ คน ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้กราบเรียนเชิญ ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ โดยพิธีประสาทปริญญาบัตรจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
          ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ข่าวพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจต่อบัณฑิตของวิทยาลัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้