ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศผลรางวัลการแข่งขันสุดยอดนวัตกรรม

          ขอแสดงความยินดีกับสุดยอดนวัตกรรมทุกทีมที่ได้รับรางวัล Best Impact, Best Innovation, Best Insight (HKIC) ครั้งที่ 5 ในวันนี้ค่ะ!!
          บรรยายกาศการแข่งขันค้นหานวัตกรรมยอดเยี่ยม Huai Khwang Innovation Challenge (HKIC) ครั้งที่ 5 ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน เดิมชมโปสเตอร์ prototype ผลงานนักศึกษาทีมต่างๆ ที่ผ่านเข้ารอบ
          ผลการแข่งขันรางวัล Best Impact ที่นำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าสำหรับคนจำนวนมาก -->ได้แก่ ทีมเล่ห์ลับสลับร่าง
          รางวัล Best Innovation ที่นำเสนอนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาที่มีความโดดเด่น และแปลกใหม่ -->ได้แก่ ทีมวาฬออการ์
รางวัล Best Insight ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำความเข้าใจปัญหาและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่าลึกซึ้ง มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และได้ค้นพบแง่มุมที่น่าสนใจของปัญหา -->ได้แก่ ทีมมาคีมาคี
          โดยกรรมการที่ตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ IDE Center ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้แก่ (1) ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาวุโส สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัล (DEPA) (2) คุณวีรพจน์ คงตระกูลพิทักษ์ นักเทคโนโลยี บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด (3) คุณภิเษกสรรค์ คำโสภาพ Founder&CEO บริษัท Grand E-commwerce Group จำกัด (4) อาจารย์ธิดารัตน์ พงษ์วชิรินทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (5) คุณกวิน น้าวัฒนไพบูลย์ Founder&CEO บริษัท เซโนสติกส์ จำกัด
          ทั้งนี้การเรียนรู้ในรายวิชา EG 101 ได้ตกผลึกความรู้ความเข้าใจการประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่เกิดจากการลงพื้นที่เพื่อสังเกต สำรวจ และสัมภาษณ์ เพื่อค้นหาปัญหาอย่างเข้มข้นตลอดทั้งเทอมที่ผ่านมา