ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มหาสารคาม ขับเคลื่อนเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

          จังหวัดมหาสารคาม ขับเคลื่อนเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
          31 ต.ค.62 ที่ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รอง ผวจ.มหาสารคาม ประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาต่อให้มีทักษะด้านอาขีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ "แรงงานมีฝีมือ"เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัว ให้มีความมั่นคงทางอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รอง ผวจ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า สำหรับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดมหาสารคาม ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหางาน เห็นควรมีการขยายผลการดำเนินงานตามโครงการฯ เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับก่อนที่นักเรียนกลุ่มนี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน จะช่วยให้เป็นการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ "แรงงานมีฝีมือ"เป็นการสร้างความมั่นคงในด้านรายได้และอาชีพให้กับนักเรียน ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะจบการศึกษาปี 2562(มีนาคม 2563)ได้แก่ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนในสังกัด สพม.26 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนในสังกัด อปท./เทศบาลเมือง เพื่อเข้าฝึกเตรียมเข้าทำงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่