ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: อาชีวะพัฒนาสาขาวิชาสู่ความทันสมัย

          ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนาวาอากาศตรี บัญชา ชุนสิทธิ์ ประธานอนุกรรมการ กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการบิน บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) ร่วมหารือแผนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน กับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกัน โดยมีผู้บริหารการอาชีวศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา