ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA รุ่น 2 : นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

          หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA รุ่น 2 :
          นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
          อ่านรายละเอียด http://pesc.pw/LTJPJ
          Youtube https://www.youtube.com/watch?v=-ijtd7WM0B0

          โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้นำองค์กรต้องมีสมรรถนะการบูรณาการองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจให้เข้ากับประเด็นการให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (SAFETY, HEALTH, ENVERONMENT & ENERGY) หรือ SHE & En เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงรอบด้านและพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก และเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานให้เกิดความยั่งยืนต่อไป โดยคำนึงถึงประเด็นดังนี้
          ความยั่งยืน (SUSTAINABILITY)
          บูรณาการ (INTEGRATION)
          โลกาภิวัฒน์ (GLOBALIZATION)
          การกีดกันทางการค้า (TRADE BARRIER)          
          ทัศนคติหรือมุมมอง (ASPECT)
          วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเกิดทักษะเชิงผสมผสานองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (SHE & En) เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนและเกื้อหนุนกัน (Integrated System)
          2. เพื่อนำแนวคิด และแนวปฏิบัติไปใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล และสอดคล้อง (Business Partner & Advantage)
          3. เพื่อนำประเด็นด้าน SHE & En มาเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาองค์กร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความยั่งยืน (Globalization & Sustainability)
          4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จริงระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าอบรม และระหว่างกลุ่มผู้เข้าอบรม ทั้งในแง่มุม การบริหาร SHE & En กับข้อกำหนดทางการค้าของคู่ค้า และแนวโน้มของโลก
          5. เพื่อพัฒนานักบริหารให้มีจริยธรรมในการบริหารธุรกิจองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
การรับสมัคร          
          หลักสูตรเหมาะสมกับใคร?          
          ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
          ค่าลงทะเบียน
          Program 1 ค่าลงทะเบียน 70,000 บาท จำนวน 90 ชั่วโมง
          Program 2 ค่าลงทะเบียน 125,000 บาท จำนวน 90 ชั่วโมง และศึกษาดูงานต่างประเทศ
          ลงทะเบียนออนไลน์ >> คลิก http://pesc.pw/LDG5K
          ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรม >> คลิก
          หน่วยงานเอกชนสามารถลดหย่อนภาษี 200%
          หลักสูตรและหัวข้อในการฝึกอบรม
          การฝึกอบรมใช้เวลาในการอบรม 7 หมวด 20 หัวข้อ รวม 90 ชั่วโมง ดังนี้
          - ทฤษฎี หลักการ แนวคิด 36 ชั่วโมง
          - ฝึกปฏิบัติและนำเสนอ 21 ชั่วโมง
          - Group discussion & นำเสนอผลงาน 6 ชั่วโมง
          - Panel discussion 15 ชั่วโมง
          - ศึกษาดูงานภายในประเทศ 12 ชั่วโมง
          - ศึกษาดูงานต่างประเทศ (Optional)
          โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรอบรม
          หมวดที่ 1 : การสร้างผู้นำ (Leadership Essentials) และการบริหารคน (People Management) 6 ชั่วโมง
          หมวดที่ 2 : การวิเคราะห์ธุรกิจ (Analytical Foundation) แนวโน้มและความท้าทายด้านความยั่งยืนของโลก (Global Trends and Sustainability Challenges) 12 ชั่วโมง
          หมวดที่ 3 : ความรู้เชิงธุรกิจ (Core Business Foundation) 12 ชั่วโมง
          หมวดที่ 4 : เกมจำลองทางธุรกิจ CAPSIM 17 ชั่วโมง
          หมวดที่ 5 : การประเมินผลกระทบที่มีต่อองค์กรธุรกิจ 9 ชั่วโมง
          หมวดที่ 6 : การสร้างคุณค่าและโอกาสขององค์กรธุรกิจ 15 ชั่วโมง
          หมวดที่ 7 : เครื่องมือและแนวปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร 19 ชั่วโมง