ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: ศรีปทุม เดินหน้าดัน วิทยาลัยระบบราง ตอบโจทย์การขยายตัวการคมนาคมระบบรางในประเทศไทย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต มณีศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจากวิศวกรรม นำทีมนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 11 คน เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ที่ Hunan Vocational College of Railway Technology (HVCRT) มณฑลหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามนโยบายหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความเป็นเลิศด้านระบบราง โดย Hunan Vocational College of Railway Technology (HVCRT) เป็นสถาบันที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีระบบการราง รวมถึงเป็นสถาบันที่มีความสามารถผลิตบุคลากรด้านการรางเป็นอันดับต้นๆของโลก