ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มูลนิธิ EDF จับมือเอพียูนิเทศนักศึกษาฝึกงานในโรงเรียน

           มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืนกลาง – ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ถ่ายภาพร่วมกับ มร.ฮิโรคูนิ ทาเทยามะ (ซ้ายสุด) อาจารย์มหาวิทยาลัยริทซึเมกัน เอเชียแปซิฟิก (เอพียู) ประเทศญี่ปุ่น นายวิเชียร ดอนแรม (ที่ 3 จากขวา) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นางศรัณย์ภรณ์ นาคา (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวฐิตาพร ศรีดุษฎี อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี และนักศึกษาเอพียูในโอกาสเดินทางไปนิเทศติดตามความคืบหน้าการฝึกสอนนักเรียนของนักศึกษาเอพียูที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี
          การฝึกสอนนักเรียนเป็นกิจกรรมในโครงการ Student Exchange Nippon Discovery (SEND) ที่มูลนิธิ EDF ร่วมกับมหาวิทยาลัยริทซึเมกัน เอเชียแปซิฟิก (เอพียู) ประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้น เปิดโอกาสให้นักศึกษาญี่ปุ่นได้ฝึกประสบการณ์การเป็นครูและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะด้านภาษากับครูชาวต่างชาติ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้มีนักศึกษาเอพียูจากประเทศญี่ปุ่นไปฝึกสอนที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยในจังหวัดชลบุรี ปทุมธานี เลย และนครศรีธรรมราช โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมจังหวัดพะเยา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์จังหวัดลำพูน และโรงเรียนธัญรัตน์จังหวัดปทุมธานี
          สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความรู้ พัฒนาทักษะการงานอาชีพของนักเรียน นักศึกษาและชุมชน 
          หน่วยงานหรือผู้สนใจที่ต้องการร่วมทำกิจกรรม หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org โดยการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย