ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“สารสกัดธรรมชาติแก้ปัญหาเพลี้ยกระโดด” หนุนซับน้ำตาชาวนาไทย

          ชื่อผลงาน การใช้สารสะกัดจากผลผกากรองและนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการยับยั้งเชื้อรา Pyricularia Oryzae และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว
          คณะผู้จัดทำ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
          แนวคิดที่มา ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ นิยมปลูกทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย การเกิดโรคใบไหม้จึงเป็นปัญหาปัญหาสำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนื่องจากการเกิดใบไหม้จะนำไปสู่ การขาดอาหารของต้นข้าวและต้นข้าวจะแห้งตายไปในที่สุด โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลของการใช้สารสกัดจากผลผกากรองและนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการยับยั้งเชื้อรา Pyricularia oryzae และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลองดังนี้ การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของระดับความเข้มข้นของสารสกัดจากผลผกากรองและนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการยับยั้งเชื้อรา Pyricularia oryzae และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว โดยเปรียบเทียบ สารสกัดจากผลผกากรองและนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ เปรียบเทียบกับสารสกัดจากสะเดาและนาโนซิงค์ออกไซด์พบว่าสารสกัดจากผลผกากรองและนาโนซิงค์ออกไซด์มีฤทธิ์ใน การยับยั้งเชื้อรา Pyricularia oryzae และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสูงกว่าสารสกัดจากสะเดาและนาโนซิงค์ออกไซด์ 2.75 เท่าโดยที่ความเข้มข้น 15% ทำให้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตาย 100% และไม่พบร่องรอยความเสียหายเพิ่มเติมของต้นข้าวที่ใช้ทดสอบ การทดลองที่ 2 ศึกษาผลการใช้สารสกัดจากผลผกากรองต่อการยับยั้งเชื้อรา Pyricularia oryzae และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวโดยฉีดพ่นสารสกัดจากผกากรองและนาโนซิงค์ออกไซด์ในต้นข้าวแปลงทดสอบเปรียบเทียบกับการใช้สารสกัดจากสะเดาและนาโนซิงค์ออกไซด์ การใช้สารสกัดจากผลผกากรองและนาโนซิงค์ออกไซด์สามารถยับยั้งเชื้อรา Pyricularia oryzae และเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลในต้นกล้าข้าวทดสอบได้ 100% โดยไม่พบร่องรอยความเสียหายเพิ่มเติมที่เกิดกับต้นข้าวภายหลัง การฉีดพ่น โครงงานนี้จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีกาจัดแมลงศัตรูพืช ช่วยลดการกระจายพันธุ์ของวัชพืช ป้องกันการเกิดโรคใบไหม้ในนาข้าว รวมทั้งเป็นแนวทางในการช่วยลดสารตกค้างในข้าวไปยังผู้บริโภคและช่วยพัฒนาการเกษตรแบบชีววิถีให้มีความยั่งยืนต่อไป
          รางวัลที่ได้รับ รางวัลถ้วยพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา หมวดนวัตกรรมส่งเสริมด้านการเกษตร