ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“วิกผมเทียมจากเส้นใยธรรมชาติ” วิกผมคุณภาพสูงแต่ต้นทุนต่ำถึง 10 เท่า

          ชื่อผลงาน การพัฒนาสมบัติของเส้นใยป่าศรนารายณ์ด้วยนาโนไททาเนียมเพื่อใช้เป็นผมเทียม
          คณะผู้จัดทำ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
          แนวคิดที่มา ผมหลุดร่วงและผมบาง เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อความมั่นใจในการดำเนินชีวิต โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมบัติของเส้นใยป่านศรนารายณ์ด้วยนาโนไททาเนียมเพื่อใช้เป็นผมเทียม โดยศึกษาสมบัติของเส้นใยที่ได้จากใบป่านศรนารายณ์อายุแตกต่างกัน เพื่อคัดเลือกใบที่มีเส้นใยเหมาะสมมากที่สุดในการพัฒนาเป็นผมเทียม พบว่าใบปานกลาง (อายุ 90-100 วัน) ซึ่งมีความยาวและขนาดของเส้นใยใกล้เคียงกับเส้นผมมากที่สุด จากนั้นนาเส้นใยไปปรับปรุงสมบัติ โดยแช่ในน้ำขี้เถ้า น้ำซาวข้าว เปรียบเทียบกับ 5% สาระลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ก่อนนำไปย้อมสีด้วยสีย้อมจากใบทองพันชั่ง 50 ppm นาโนไททาเนียมและเคลือบด้วยสารละลายน้ำต้มรังไหมตกเกรด น้ำต้มใบหมี่และสารเคลือบผมในทางการค้าไปย้อมสี พบว่าการปรับปรุงสมบัติของเส้นใยป่านศรนารายณ์ ด้วยการแช่ในน้ำขี้เถ้าและนาโนไททาเนียม และเคลือบด้วยน้ำต้มรังไหม ทาให้ได้เส้นใยมีการติดสี ความเรียบลื่นและทนแต่แรงดึงใกล้เคียงกับเส้นผมเทียมในทางการค้า และดีกว่าการไม่ใช้นาโนไททาเนียม เมื่อนำเส้นใยที่ผ่านการปรับปรุงแล้วมาพัฒนาเป็นวิกผม และประเมินการใช้งาน โดยวิเคราะห์น้ำหนัก การระบายความร้อน และความพึงพอใจในการใช้งานโดยใช้แบบสอบถามแบบ hedonic 5 point scale พบว่า วิกผมจากเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่พัฒนาขึ้น มีน้ำหนัก ระบายความร้อนได้ดี ไม่เกิดเชื้อรารวมทั้ง มีความพึงพอใจต่อการใช้งานในระดับดีมาก ซึ่งไม่แตกต่างจากวิกผมในทางการค้า แต่มีราคาต้นทุนในการผลิตต่ำกว่า 10 เท่า โครงงานนี้จะเป็นแนวทางในการนำสารนาโนมาใช้ในการพัฒนาวัสดุจากธรรมชาติมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าและเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มีปัญหาผมบาง
          รางวัลที่ได้รับ รางวัลถ้วยพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา หมวดนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์