ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) MOU ร่วมสร้างนักบัญชีดิจทัลคุณภาพ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ

          คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) MOU ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการ พัฒนาบุคลการ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี SPU กับ นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน , นางสาวสมฤทัย ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไปการเงินและบัญชี บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
          ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการในวิชาชีพบัญชี ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการร่วมกัน และส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกันด้วย