ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

สุดเจ๋ง รร.พัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3 ปีซ้อน ในการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 12

          วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ สืบทอดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง รวมทั้งการสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย โดยโครงการประกวด ประกอบด้วย การเล่านิทานประกอบท่าทาง เรียงความ อ่านทำนองเสนาะ และสุนทรพจน์
          การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภาคใต้กว่า 20 โรงเรียน ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดในแต่ละกิจกรรม ผลการแข่งขันคะแนนรวมปรากฎว่า โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 12 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลำดับ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย (รองศาสตราจารย์ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน (อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ) รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น) รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล) มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
          ผลการประกวดรางวัลแต่ละประเภท ดังนี้
          ประเภทเรียงความ
          รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
          รางวัลชมเชย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จังหวัดสงขลา

          ประเภทเล่านิทานประกอบท่าทาง
          รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุงโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
          รางวัลชมเชย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง

          ประเภทอ่านทำนองเสนาะ
          รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง
          รางวัลรองชนะอันดับ 1 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
          รางวัลชมเชย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จังหวัดสงขลา และโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
          กล่าวสุนทรพจน์
          รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
          รางวัลรองชนะอันดับ 1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ 
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
          รางวัลชมเชย โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่