ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

วว. ร่วมงาน“เปิดบ้านจุฬาฯ หารือกระทรวงการอุดมศึกษาฯ” ขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อสังคม โลก ที่ยั่งยืน

          ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานร่วมงาน"เปิดบ้านจุฬาฯ หารือกระทรวงการอุดมศึกษาฯ" ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกระทรวง อว.จัดขึ้น เพื่อหารือนโยบาย แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การศึกษาและการวิจัยในระดับอุดมศึกษา ระหว่างคณะผู้บริหาร นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้บริหารกระทรวง อว. ที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อสังคมและโลกที่ยั่งยืน พร้อมพบตัวแทนประชาคมจุฬาลงกรณ์ฯ เพื่อร่วมปฏิรูปอุดมศึกษาไทย มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เตรียมปลดล็อกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพภายใน 3 เดือน เอื้อการทำงานของอาจารย์ พร้อมปรับตัวชี้วัดโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ เพลินสเปซ อาคารเปรมบุรฉัตร จุฬาลงกรณ์ฯ