ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สจล. ผนึกม.ศรีปทุม เปิดหลักสูตรควบวิศวะ – บริหาร (อินเตอร์)

          ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (ที่ 3 จากซ้าย) และ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงพัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ (นานาชาติ) ควบบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดดิจิทัล ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นนวัตกร ที่มีองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ ระหว่างความชำนาญในทางวิศวกรรมศาสตร์ และทักษะในด้านการตลาดดิจิทัล เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
          คำบรรยายภาพจากซ้าย
          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          2. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
          3. ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 
          4. รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)