ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

โรงเรียนสงวนหญิง คว้าชัย โครงงานวิทย์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2562 หัวข้อ “รู้ รักษ์ ดินและน้ำตามรอยพ่อ”

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัด กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีประกาศผลมอบรางวัล การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "รู้ รักษ์ ดินและน้ำตามรอยพ่อ" เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาในพื้นที่ท้องถิ่นหรือภูมิภาคของตนเอง
          น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. กล่าวว่า "อพวช. จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "รู้ รัก ดินและน้ำตามรอยพ่อ" ขึ้น เพื่อปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เยาวชน และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ โดยในปีนี้มีเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวนกว่า 40 โครงงาน จากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย"          
          ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสงวนหญิง กับ โครงงานศึกษายับยั้งการทำลายไคตินของเปลือกไข่ยุงลายชนิดรักษ์น้ำแทนการใช้สารเคมีจากทรายอะเบท เจ้าของโครงงาน คือ ด.ช.เมธัช นิมมานนรวงศ์ ด.ญ.รุ่งทิพย์ สุพรศิลป์ชัย และ น.ส.ณัฐชา เทียนศรี ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท 
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" กับ โครงงานอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันพืชโดยใช้ดอกหญ้าวงศ์ Poaceae เจ้าของโครงงาน คือ นางสาวอัญชสา สุระเสียง นางสาวปรียาภรณ์ เยี่ยงอย่าง และ นางสาวกันยารัตน์ นอกพุดซา ได้รับทุนการศึกษา 12,000 บาท 
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กับ โครงงานสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตบีดส์ไคโตซานและการประยุกต์ใช้บีดส์ที่ผ่านการใช้งาน เจ้าของโครงงาน คือ ด.ญ.กฤตินา เครือกนก ด.ญ.สุภานันท์ เสือมั่น และ นางเพื่อนจิต สิงห์เผ่น ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท 
          รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กับ โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพวัสดุบำบัดน้ำเสียจากผักตบชวา ชานอ้อย และธูปฤๅษี ที่มีผลต่อการบำบัดแหล่งน้ำเสียในโรงเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กับ โครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาความชื้น ในดิน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกับ โครงงานการศึกษาการวัดปริมาณไมโครพลาสติกในอาหารสด ทุนการศึกษาโรงเรียนละ 5,000 บาท
          น.สพ.ดร.บริพัตรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า "นอกจากประสบการณ์และความรู้ที่เยาวชนจะได้รับในการเข้าร่วม การประกวดฯ ในครั้งนี้แล้วนั้น อพวช. ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนจะสามารถนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปต่อยอดในการสร้างสรรค์โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และสามารถนำไปพัฒนาพื้นที่ในท้องถิ่น หรือภูมิภาคของตนเอง เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป"