ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมงานแถลงข่าวพร้อมต่อยอดงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำโดย อาจารย์จิราภรณ์ ชมยิ้ม หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ,อาจารย์ลัดดาวรรณ มีอนันต์ พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมงานแถลงข่าวในโครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่และสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคการศึกษาให้สามารถใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม และเป็นการกระตุ้นให้เกิดชิ้นงานและงานวิจัยใหม่ๆ จากภาคการศึกษาในพื้นที่โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการจัดแสดงผลงานวิจัยและโครงงานด้านนวัตกรรมของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของประเทศ และการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม ซึ่งในโครงการนี้จะเน้นไปที่นวัตกรรมจากสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ซึ่งจะก่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง เนื่องด้วยภาคอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในกลไก ซึ่งจะมีชิ้นงานวิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจนำไปต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 30 ชิ้นงาน วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี