ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคารมาม ฝึกอบรมการออกแบบควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับภาคเกษตร

          นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต สาขาการออกแบบควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับภาคเกษตร ระยะเวลาฝึก 30 ช.ม. ให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ จำนวน 32 คน ฝึกระหว่างวันที่ 1 - 9 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดความรู้ และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม