ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ICT มหิดล เปิดรับสมัครอบรมโปรแกรม Retraining & Coaching ICT Professionals

          เปิดรับสมัครแล้ว !! โปรแกรมการอบรม Retraining & Coaching ICT Professionals เริ่มการอบรมใน 2 วิชาแรก ดังนี้
1. IT631 ICT Project Management Best Practices อบรมวันที่ 9 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2562
ดำเนินการสอนโดย ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
2. IT651 Data Science for Business Transformation อบรมวันที่ 11 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2562
ดำเนินการสอนโดย ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ
ดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://www.ict6sigma.net สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email : ict6sigma@gmail.com