ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ลขาอาชีวะปลื้มห้องปฏิบัติการระบบราง

          ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระบบขนส่งทางราง ของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา โดยได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัว ห้องปฏิบัติการอัตโนมัติห้องปฏิบัติการไมโครเมาส์ ห้องปฏิบัติการพาวเวอร์ออน ห้องเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท และห้องฝึกอบรมการขับเคลื่อนรถไฟฟ้ารุ่น CRH 380B ของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมลูปัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฯ จากวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาการรถไฟเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการเปิดศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมลูปัน ในปี พ.ศ. 2561 เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบริหารเดินรถไฟฟ้าความเร็วสูง สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง และสาขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
          ซึ่งในปัจจุบันมีนักศึกษาที่เรียนระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี โดยนักศึกษา ระดับปวส.1 จะศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเป็นเวลา 1 ปี และในระดับชั้นปีที่ 2 เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เช่น สถานีรถไฟบางซื่อ และกองลากเลื่อนเขตอุตรดิตถ์ หรือตามสถานีรถไฟต่างๆของการรถไฟแห่งประเทศไทย ทั้งนี้มีนักศึกษาบางส่วนที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการศูนย์นวัตกรรมลูปันไปศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านรถไฟฟ้าความเร็วสูง ณ วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาการรถไฟเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา1 ปี การศึกษา
          จากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนระบบราง ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งยังมุ่งสนองความต้องการของ นักศึกษา บุคลากร ให้เกิดทักษะ มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง ทั้งในประเทศและต่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศต่อไป โดยสถานศึกษา สังกัดอาชีวะ ที่เปิดสอนระบบขนส่งทางราง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเกาะคา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาและวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
          "จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันของอาชีวศึกษา ก้าวล้ำไปไกล มีความทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศได้อย่างดียิ่ง มีความร่วมมือที่เข้มแข็งกับจีนที่มีวิทยาการด้านระบบรางอันดับหนึ่งของโลก เรียนอาชีวะวันนี้มีแต่รอยยิ้ม" ดร.บุญรักษ์ กล่าวปิดท้าย