ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือกับ 5 สถาบันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการ “Thailand Digital Young Talent Development Project” (TDYT)

          สำนักพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดย ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกับ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล DEPA และสถาบันวิชาการทีโอที TOT จัดประชุม ระหว่างสถานประกอบการ กับมหาวิทยาลัย ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้โจทย์โครงการของสถานประกอบการ ที่ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว (มหาวิทยาลัยศรีปทุม,มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) เพื่อร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการ "Thailand Digital Young Talent Development Project" (TDYT) ทั้งนี้ ผศ.ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมมาสุข ชั้น2 อาคารดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00-16.30 น.