ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

OKMD ติดปีกเด็ก เยาวชน คนวัยทำงานในพื้นที่อีอีซี หนุนเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          OKMD ติดปีกเด็ก เยาวชน คนวัยทำงานในพื้นที่อีอีซี หนุนเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสองหลักสูตรสำคัญ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และเออาร์ มั่นใจเป็นสิ่งจำเป็นในศตวรรษที่ 21
          สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการเพิ่มศักยภาพคนรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผ่านการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กเยาวชนและคนวัยทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ
          ดร. อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ OKMD กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายสำคัญเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนและคนวัยทำงาน ให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจัดให้มีการอบรมบุคลากรทางการศึกษา และค่ายเยาวชนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่อีอีซีขึ้น โดยมุ่งเน้นการอบรมใน 2 หลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) และเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality : AR) ประกอบด้วยการให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการฝึกฝนคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับภาคทฤษฎีในห้องเรียนและความต้องการบุคลากรในพื้นที่
          สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. การอบรมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่อีอีซี 2. ค่ายเยาวชนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่อีอีซี หรือ OKMD Innovation Youth Camp โดยตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมไว้อย่างน้อย 900 คน ใน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ครูผู้สอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในเขตพื้นที่อีอีซี จำนวน 300 คน แบ่งเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์ จำนวน 150 คน และหลักสูตรเทคโนโลยีความจริงเสริม จำนวน 150 คน และกลุ่มที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ในเขตพื้นที่อีอีซี จำนวน 600 คน แบ่งเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์ จำนวน 300 คน และหลักสูตรเทคโนโลยีความจริงเสริม จำนวน 300 คน
          ดร.อภิชาติ กล่าวว่า OKMD หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการเพิ่มศักยภาพคนรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผ่านการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กเยาวชนและคนวัยทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่อีอีซีในครั้งนี้ จะช่วยให้เยาวชน ครู อาจารย์ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้ตื่นตัว เกิดแรงบันดาลในการพัฒนาตนเอง มองเห็นช่องทางด้านอาชีพ และเตรียมพร้อมตนเองทั้งในด้านความรู้และทักษะ เพื่อให้สอดรับกับตลาดแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
          ช่วงที่ 1 เป็นการอบรมครูผู้สอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพในเขตพื้นที่อีอีซี ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. โดยจัดเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน จ. ชลบุรี
และช่วงที่ 2 เป็นการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ในเขตพื้นที่อีอีซี ระหว่างวันที่ 15-30 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. โดยในวันที่ 15-16 มิ.ย. 62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา วันที่ 22-23 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี และวันที่ 29-30 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
***ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.okmd.or.th***