ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

มรภ.สงขลา อบรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ

          มรภ.สงขลา จัดอบรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ ติวเข้มแนวทางทำงาน เตรียมพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันทุจริตเชิงรุก
          ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาอย่างเหมาะสม ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมคณะทำงานให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนได้ทราบแนวทางการประเมินและการรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างถูกต้อง
          ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า ที่ผ่านมาพบว่าหลายหน่วยงานนำการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตาหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรม ผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนั้น ในด้านบริหารจัดการพบว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ทำให้สามารถยับยั้งได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
          นางวริษฐา ตันติพงษ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มรภ.สงขลา กล่าวว่า เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนของความดำเนินงาน และมุ่งเน้นการร่วมขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ มรภ.สงขลา จึงได้โครงการอบรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคณะทำงานในการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2562 รวม 69 คน เข้าร่วมการอบรม โดยเชิญ นายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต จากสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดสงขลา มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
          ด้าน นายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม วิทยากร กล่าวว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขตนเอง และเป็นเครื่องมือในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI) โดยมีกรอบการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. การปฏิบัติหน้าที่ 2. การใช้งบประมาณ 3. การใช้อำนาจ 4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6. คุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน 7. ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน 8. การปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงาน 9. การเปิดเผยข้อมูล และ 10. การป้องกันการทุจริต