ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ผู้แทนมหาวิทยาลัยไทย ร่วมประชุม ASEAN Cyber University @Yangon

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่ 8จากขวา) เป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาไทย ในการประชุม ACU PROJECT The 11th Steering Committee of ASEAN Cyber University at Yangon โดยมีผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งมหาวิทยาลัยไซเบอร์แห่งอาเซียน และเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้เรียนใน ASEAN ตลอดจนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13 -14 มีนาคม 2562 ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา