ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญชวน ส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย (Call for Papers)

          มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญชวน ส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย (Call for Papers) หัวข้อ "Establishing Humanity Establishing Society" ) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการทางศิลปะ หัตถศิลป์และการออกแบบ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 :The 3rd International Symposium on Art, Craft & Design (ARCADE 2019) กำหนดจัดระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 ณ จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
          "Establishing Humanity Establishing Society" ประกอบด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ เน้นการให้ความสำคัญกับมนุษย์ และสังคม โดยสร้างมนุษย์ให้มีคุณภาพ สร้างสังคมให้น่าอยู่ปลอดภัยได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต
          บทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย ที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ นั้น จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างประเทศเพื่อรักษาระดับคุณภาพและเป็นมาตรฐานตามหลักสากล โดยบทความที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้นำเสนอบทความฯ ในเวทีการประชุมกลุ่มย่อยในการประชุมวิชาการ และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร HASSS
          วารสาร HASSS เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ **ขยายเวลา**จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
          ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.arcade.su.ac.th