ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

สมาคมเพื่อนชุมชน พัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่จังหวัดระยอง ตอบโจทย์การศึกษาไทยยุค 4.0

          สมาคมเพื่อนชุมชน สานต่อนโยบายภาครัฐเพื่อรองรับการการศึกษาไทยยุค 4.0 มุ่งพัฒนาขีดความสามารถด้านการศึกษาให้กับบุคลากรครูทางการแนะแนว ผ่าน "โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว จังหวัดระยอง ปีที่ 3" ในพื้นที่การศึกษาจังหวัดระยอง รวมกว่า 40 โรงเรียน มีครูเข้าร่วมโครงการกว่า 60 ท่าน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครู เพราะครูเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับเยาวชนของจังหวัดระยอง ตลอดจนสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศต่อไปในอนาคต งานจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง
          นายสุรจิต สถาพรวลัยรัตน์ ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวแล้ว ทำให้กิจกรรมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางสังคมล้วนดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แขนงไหนสามารถเรียนรู้ได้ผ่านโลกดิจิทัล เช่นเดียวกับการศึกษาในยุค 4.0 ที่มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนหรือศึกษาวิชาที่ตัวเองชอบได้โดยง่าย โดยมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการคิด มากกว่าการท่องจำ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้จนเกิดการประยุกต์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และก่อให้เกิดนวัตกรรมให้ประเทศในอนาคตได้
          ด้วยเหตุนี้ "ครู" จึงเป็นรากฐานสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ที่จะต้องแสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และกระบวนการคิดให้แก่ผู้เรียน สมาคมเพื่อนชุมชนซึ่งเป็นภาคเอกชน และเป็นหน่วยงานที่จัดกิจกรรมทางด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย หรือเพื่อนชุมชนติวเตอร์ โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โครงการทุนพยาบาล และโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวจังหวัดระยอง ล่าสุดสมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับภาคเครือข่าย จัด "โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว จังหวัดระยอง ปีที่ 3" เพื่อมุ่งพัฒนาขีดความสามารถด้านการศึกษาให้กับบุคลากรทางการแนะแนวในการดำเนินงานขยายโอกาสการเข้าถึงการวางแผนอนาคตและการบริการทางการศึกษาให้แก่เยาวชนใน จังหวัดระยอง นายสุรจิต กล่าว
          นายสุรจิต กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูในจังหวัดระยอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการศึกษา โดยเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการงานแนะแนวให้ทันต่อการรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเสริมสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนางานแนะแนวให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของครูแนะแนวจากสถานศึกษาต่างๆ เนื่องด้วยความหวังที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้มีศักยภาพที่แข็งแกร่ง อันจะนำพาประเทศไปสู่ความเป็นผู้นำในอนาคต โดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดระยอง เขต 1 และ เขต 2, สังกัดพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมกว่า 40 โรงเรียน มีคุณครูที่เข้าร่วมการสัมมนากว่า 60 ราย
          ทั้งนี้ โครงการสัมมนาฯ ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทำกิจกรรมที่ตอบโจทย์ด้านการศึกษายุคใหม่และเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ อาทิ กิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ "แผนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ" โดยผู้แทนจากคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผู้แทนจากบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำ และผู้แทนภาคการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อปในเรื่องต่าง ๆ อาทิ จิตวิทยาสำหรับวัยรุ่นและการแนะแนว การเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านการแนะแนว เป็นต้น เพื่อให้ครูในพื้นที่ได้นำไปประยุกต์ในการวางแผนการศึกษาและพัฒนาเยาวชนของจังหวัดระยอง ตลอดจนสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศต่อไปในอนาคต นายสุรจิต กล่าว
          สำหรับโครงการสัมมนาฯ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี งานจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง