ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เปิดเวทีนำเสนอโครงการย่อย “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” ประจำปี 2562

          มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดเวทีการนำเสนอโครงการย่อย "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus" ประจำปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus" ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณฐานิสร์ บำรุงทรัพย์ ผู้อำนวยการเขตนนทบุรี 1 ธนาคารออมสิน และ คุณสมวงศ์ บำรุงรส ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค5 ธนาคารออมสิน กล่าวแนะนำโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการคณะทำงานจากธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องAuditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ระดับมหาวิทยาลัย กล่าวว่าโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเป็นโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชุมชนและวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างกระบวนการและพัฒนาการประกอบการของชุมชน ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีศักยภาพเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่ม สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ รายได้ เสริมสร้างความมั่นคงของรากฐานสังคมจากพื้นฐานความเข้าใจของคนรุ่นใหม่
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยการประสานงานของคณะบริหารธุรกิจ ได้จัดทำข้อเสนอโครงการย่อยรวมทั้งสิ้นจำนวน 7 โครงการ ซึ่งจากการนำเสนอโครงการย่อยของนักศึกษาได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการย่อยจากคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาและธนาคารออมสิน โดยทุกโครงการจะดำเนินการตามแผนงานที่นำเสนอเพื่อมุ่งนำองค์ความรู้จากคณะบริหารธุรกิจไปบูรณาการร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาและต่อยอดสินค้าและบริการให้มีศักยภาพให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสินต่อไป