ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แนะนำหลักสูตรการสอนคุณภาพประจำปีการศึกษา 2562 มุ่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยดูแลสังคมไทย

          หากพูดถึงชื่อ "วชิรพยาบาล" ชื่อนี้น่าจะคุ้นหูและเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จัก แต่ในวันนี้วชิรพยาบาลได้เปลี่ยนบทบาทจากโรงพยาบาลใหญ่ของรัฐในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ไปเป็นคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ซึ่งมีพันธกิจหนึ่งที่มุ่งตอบโจทย์ในการสร้างบัณฑิตให้มีคุณสมบัติเฉพาะ เพื่อไปต่อยอดพัฒนาเมืองที่กำลังขยายตัวขึ้นมาทั่วประเทศไทย ในทิศทางเดียวกับกรุงเทพมหานคร ในนามของ "มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช" มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างแท้จริง
โดยในปีการศึกษา 2562 ม.นวมินทราธิราชได้เปิดรับผู้เข้าศึกษาต่อหลายสาขา ดังนี้
          1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
          - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
          - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
          - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย

          2. วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
          - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
          - เทคโนโลยีบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบราง/กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร
          - การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
          3. วิทยาลัยพัฒนามหานคร
          - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริการธุรกิจการบิน
          - ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการเมือง
          โดยผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nmu.ac.th