ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สพร. 21 ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาอาชีวศึกษาก่อนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ได้รับการประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เพื่อดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้เพิ่มเติมทางด้านเทคนิคการผสมเครื่องดื่ม (Bartender) ให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการโรงแรม ในการนี้มีนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตในสาขาดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 74 คน
          นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต กล่าวว่า การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ความสามารถเพียงพอ ก่อนเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 1 ซึ่งจะมีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและเมื่อผ่านการทดสอบแล้วจะได้ถือว่าเป็นแรงงานคุณภาพ ทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ตก็จะออกหนังสือรับรองให้ต่อไป